Thursday, April 9, 2009

► Hasil Karya Kreatif

1. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005) “Pulang” dalam Antologi Cerpen Entusias,
Diselenggarakan oleh Lim Swee Tin dan Kamariah Kamaruddin, FBMK, UPM

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003). “ Gangguan dalam Sistem Giliran Bertutur Kanak-kanak Melayu, Jurnal Bahasa, Jilid 3, Bil 4 , m.s 568-587
Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003). Peranan Konteks dengan Gangguan dalam perbualan kanak-kanak. Jurnal Bahasa, Jilid 3, Bil. 4, m.s 624-640.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Penggunaan Kata Ganti Nama ‘Dia’ dan ‘Kita’ dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik. Jurnal Bahasa, Jilid 4, Bil. 1, m.s 186-204.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). Bahasa, Konteks dan Pemikiran kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik. Jurnal Bahasa, Jilid 5, Bil. 2, m.s 134-153.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Speech Amongst Malay Children: An Insight of Living and Maturity” . Journal of PAAL , Volume 10, No 2 107-123

Normaliza Abd. Rahim and Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “To Collaborate or Not to Collaborate: An Imaginative Learning Approach” . Journal of PAAL , Volume 10, No 2 143-171

Zaitul Azma Zainon Hamzah Normaliza Abd. Rahim, Normahdiah S. Said and Norizan Che Su .(2007) ” The Inclusion of Semantic and Pragmatic Approach in the Teaching of The Malay Language” The International Journal of Learning, Volume 14, : Common Ground Publishing Pty.Ltd Melbourne, Australia.

Normaliza Abd. Rahim,Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normahdiah S. Said and Norizan Che Su. (2007) ” An Imaginative Learning Approach to Using The Computer: An Insight with the Special Needs Children”. The International Journal of Learning, Volume 14, : Common Ground Publishing Pty.Ltd Melbourne, Australia.Bab di dalam buku


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005) “Pulang” dalam Antologi Cerpen Entusias,
Diselenggarakan oleh Lim Swee Tin dan Kamariah Kamaruddin, FBMK, UPM

Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Norizan Che Su (2005). “Pendekatan dalam Terjemahan Cerita Klasik Thai ke dalam Bahasa Melayu” dalam Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu, Pahang: PTS Professional Sdn. Bhd.

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Peranan Konteks dengan Gangguan dalam Perbualan Kanak-kanak” dalam Ujana Minda Jilid 2 . Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd.

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Penyerapan Ilmu Semantik dan pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” dalam Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu . Tanjong Malim: Penerbit Universiti Sultan Idris. .

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Bantahan Dalam Perbialan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik” dalam Bahasa Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Singapura: Universiti Teknologi Nayang.

Norizan Che Su, Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Normahdiah Sheik Said. (2006) “Usaha Membudayakan Bahasa Melayu: Parang Bermata Dua” dalam Bahasa Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Singapura: Universiti Teknologi Nayang.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Memahami Ujaran Kanak-kanak Prasekolah dari Segi Psiko-Sosio-Matik” dalam Linguistik Teori dan Aplikasi . Bangi : Penerbit UKM

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Bahasa Melayu di Persimpangan Globalisasi” dalam Bahasa Melayu Wahana Pembangunan Negara . Bangi : Penerbit UKM

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Konflik Bahasa dan Budaya dalam Kalangan Pelajar Asing di Malaysia” dalam Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa Di Asia Tenggara . Singapura : Rancangan Penubuhan Persatuan Linguis ASEAN

Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Normaliza Abd. Rahim (2007) “ Penggunaan Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa " dalam Cendikia-Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

Normaliza Abd. Rahim dan Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Kiasan Melayu sebagai Khazanah Bangsa Melayu " dalam Cendikia-Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

No comments:

Post a Comment