Saturday, April 11, 2009

Pengenalan (Biodata&Tujuan)

- Mohamad Nizam Bin Marzuki
- Pelajar Fakulti Bahasa Moden dan komunikasi, UPM
- Mengambil kursus Bacelor Sastera pengkhususan Bahasa Dan
Linguistik Melayu, Minor Penulisan.
- Merupakan pelajar semester akhir sepanjang 3 tahun pengajian.Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pembaca yang sudi meluangkan masa membuka blog ini.
Tujuan penulisan blog ini adalah untuk memperkenalkan salah seorang tokoh sastera yang terdapat di negara Malaysia ini yang telah banyak menyumbang hasil penulisan sasteranya melalui penyelidikan yang dilakukan setiap tahun. Selain itu, tujuan utama penulisan blog ini adalah untuk memberi kesedaran kepada setiap masyarakat terhadap kepentingan bahasa sastera yang merupakan bahasa keagungan di negara kita yang sudah bertahan berkurun-kurun lamanya, namun secara tidak sedar sebenarnya ilmu dan pengetahuan dalam bidang sastera ini semakin dilupakan ditenggelami oleh arus perubahan zaman. Akan tetapi, sejauh mana pun maju negara kita, sekiranya ilmu sastera sudah tiada, maka celakalah kita sebagai rakyat Malaysia kerana tidak dapat mempertahankan bahasa budaya bangsa kita sendiri, walhal negara kita amat dikagumi oleh negara-negara asing terhadap keunikan dan kepelbagaian bahasa dan budaya yang terdapat dinegara Malaysia.
Terdapat banyak sebenarnya tokoh sastera yang tidak jemu memperjuangkan ilmu sastera di negara kita ini, tetapi melalui blog ini saya akan memperkenalkan seorang tokoh sastera wanita yang telah menghasilkan penulisan terutama dalam bidang semantik yang merupakan bidang kepakaran beliau. Bidang semantik merupakan bidang kajian makna sesuatu bahasa yang secara tidak sedar ianya amat penting untuk kita semua fahami kerana perselisihan sesuatu makna dalam perbualan bahasa akan mengundang kemarahan bagi pihak lain. Oleh sebab itu, bidang semantik ini amat penting dan perlu dikaji dengan teliti sepertimana yang telah dilakukan oleh tokoh sastera yang akan saya ceritakan nanti.
Tokoh sastera yang saya maksudkan ialah Dr. Zaitol Azma Hamzah, Pensyarah Fakulti Bahasa Moden Dan komunikasi di bahagian Jabatan Bahasa Melayu, UPM.
Maklumat penuh secara terperinci terhadap perjuangan mempertahankan bidang sastera terutama bidang semantik yang dilakukan oleh beliau akan saya ceritakan dalam blog seterusnya nanti.

Friday, April 10, 2009

Kenangan Terpateri

Tokoh Sastera PilihanDr. ZAITUL AZMA BINTI ZAINON HAMZAH

Beliau dilahirkan pada 31 Januari 1961 di Kuala Kangsar, Perak.
Beliau merupakan seorang pensyarah bagi Jabatan Bahasa Melayu di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi di Universiti Putra Malaysia.
Bidang pengkhususan atau kepakaran beliau adalah dalam bidang Semantik dan Pragmatik, Pengajaran Bahasa Melayu, Penelitian Kualitatif dalam Penyelidikan Bahasa Pendidikan Kanak-kanak dan Terjemahan.
Tarikh tahun bermulanya beliau berkhidmat di Universiti adalah pada 16 Ogos 2003 dan beliau mula disahkan jawatan sebagai pensyarah iaitu pada 8 januari 2004.
Thursday, April 9, 2009

Latar Belakang Pendidikan

1968-1973 ► SRJK Datin Khadijah, Kuala
Kangsar, Perak

1974-1978 ► SMK Raja Muda Musa, Kuala
Kangsar, Perak

1979-1980 ► SMK Menengah Clifford, Kuala
Kangsar, Perak

1980-1982 ► Maktab Perguruan Kinta, Ipoh

1993-1997 ► Universiti Putra Malaysia ( Ijazah )

1998-2000 ► Universiti Putra Malaysia ( Master )

2000-2002 ► Universiti Putra Malaysia ( PHD )

Kelayakan Akademik

Kelayakan Akademik Dr. Zaitol Azma yang tinggi adalah bermula daripada pengajiannya dalam Sijil Perguruan dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak pada tahun 1982 di Maktab Perguruan Kinta.

Kemudian beliau telah melanjutkan pelajarannya ke peringkat Ijazah Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama (PBMP) di Universiti Putra Malaysia) apada tahun 1997.

Keinginan beliau untuk meningkatkan ilmu pengetahuan amat kuat dan beliau bertekad untuk terus melanjutkan pelajaran lagi pada tahun 2000 dengan mengambil Ijazah Master Sastera dalam bidang Bahasa Melayu juga di Universiti Putra Malaysia.
Penerokaan ilmu pengetahuan beliau dalam bidang sastera tidak terhenti pada peringkat Master sahaja. Walaupun sudah berjaya memperoleh master, namun beliau telah melanjutkan pengajian lagi dalam Diploma pula iaitu bidang Terjemahan pada tahun 2005 di Dewan Bahasa dan Pustaka & Persatuan Penterjemah Malaysia.

Beliau tidak berhenti di situ sahaja, kegigihan beliau dalam penyelidikan ilmu sastera terus dikembangkan lagi apabila beliau telah melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi iaitu peringkat Ijazah Doktor Falsafah juga dalam bidang Bahasa Melayu pada tahun 2002 juga di Universiti Putra Malaysia.

Subjek Pengajaran Pilihan

► BBM 3104 Bahasa Melayu Klasik
► BBM 3206 Semantik
► BBM 5401 Pemerolehan Bahasa
► BBM 5402 Analisis Bezaandan Kesilapan
► BBM 6402 Penelitian Kualitatif Dalam Penyelidikan Bahasa Melayu

Terbitan Buku Pilihan
Buku Memahami Pertuturan Kanak-kanak Melalui Analisis Pragmatik (2006) ini ditulis oleh Dr Zaitul adalah bertujuan untuk menambah koleksi buku-buku penyelidikan yang memberi fokus kepada bidang pragmatik. Di samping itu, kajian tentang pertuturan kanak-kanak prasekolah menggunakan pendekatan pragmatik masih belum mencukupi. Dengan yang demikian, kajian penulis pada peringkat sarjana ini telah dikemas kini lalu diterbitkan dalam bentuk buku. Oleh yang demikian, adalah bertepatan sekali buku ini dihasilkan untuk memberikan pendedahan kepada para pembaca tentang makna pertuturan kanak-kanak prasekolah agar aspek ketersiratan dapat dijelaskan dan kandungan pemikiran kanak-kanak dapat difahami.


ANUGERAH YANG PERNAH DIPEROLEHI

Dr. zaitul telah memperoleh beberapa anugerah yang telah menjadikan namanya gah dipersada dunia seni sastera. Di antara beberapa anugerah yang telah beliau perolehi sepanjang berkecimpungnya beliau dalam dunia sastera adalah seperti di bawah:

1 Watikah/Sijil Penghargaan daripada Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan
Pustakaa (DBP) atas sumbangan menjayakan Program Cuti Semester Pelajar
Bahasa Melayu, Universiti Deakin, Melbourne, Australia dari 18 Disember 2004-
31 Januari 2005.

2 Pingat Gangsa dalam Pameran Reka Cipta Penyelidikan dan Inovasi 2006.
Interaksi Kaum Melalui Pengenalan Bahasa dan Budaya Melayu: Satu kajian
Pragmatik.

3 Sijil Perkhidmatan Cemerlang daripada Universiti Putra Malaysia kerana
perkhidmatan cemerlang pada tahun 2004.

4 Sijil Perkhidmatan Cemerlang daripada Universiti Putra Malaysia kerana
perkhidmatan cemerlang pada tahun 2005.

5 Sijil Perkhidmatan Cemerlang daripada Universiti Putra Malaysia kerana
perkhidmatan cemerlang pada tahun 2006.

6 Sijil Perkhidmatan Cemerlang daripada Universiti Putra Malaysia kerana
perkhidmatan cemerlang pada tahun 2007.

AKTIVITI PENYELIDIKAN

Bil Tajuk Penyelidikan

1. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2004) “Interaksi Kaum melalui Pengenalan bahasa
dan Budaya Melayu” Penyelidikan Fakulti 2004. Biaya RM 4996.00. Tamat

2. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2005). “Keupayaan Komunikatif Dalam Pengajaran
dan Pembelajaran Bahasa” Penyelidikan Fakulti, FBMK /(11201), UPM. Biaya: RM
3000.00 (Penyelidikan bersama Prof. Madya. Dr. Che Ibrahim Salleh)

3. Zaitul Azma Zainon Hamzah , (2005). “Penerapan Model Sistem Sapaaan
Kekeluargaan Minangkabau” Penyelidikan Fundamental (06-04-03-095J)
Universiti Putra Malaysia. (RM 27,000).(Ketua projek: ahli penyelidik Prof.
Madya. Dr. Noor Aina Dani dan Hj Mhd Amin Arshad).

4. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2006) “Keimplisitan ujaran dalam komunikasi
masyarakat Melayu”. FBMK/0601/JBM01, UPM Ketua Projek.

5. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ketua Projek. “Konflik Bahasa dan Budaya dalam
kalangan Kanak-kanak dan Remaja di Malaysia” (Geran Fundamental
Kementerian Pengajian Tinggi) No Projek 03-01-07-003FR RM 60 000.00
Tamat 31 Mei 2008

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ketua Projek “Modul Pemantapan Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu Peringkat Sekolah Menengah” (Geran Dewan Bahasa
dan Pustaka) No Projek DBP/4-9/177/23/50K . 4 (19) Tamat 31 Januari 2009

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN

1. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Pembudayaan Bahasa Melayu di Malaysia : Satu Persoalan Moral. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Asia Timur dan Dunia Melayu anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dan Hangkuk Universiti of Foreign Studies, Korea Selatan di Hotel Hamilton Seoul,Korea Selatan pada 10-12 Mei 2004 (Pembentang Kertas Kerja)

2. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Interaksi Remaja: Hubungan Pemikiran ,Bahasa ,dan Wawasan . Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (ICOSH) anjuran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia di UKM, Bangi pada 14-16 Disember 2004 (Pembentang Kertas Kerja)

3. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Aspek Sosiolinguistik Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. Kertas kerja yang dibentangkan dalam First International Language Learning Culture Conference 2004 anjuran Centre of Language and Translation, Universiti Sains Malaysia and Penang State Education Department di Evergreen Laurel Hotel, Penang pada 16-18 Disember 2004 (Pembentang Kertas Kerja)

4. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005) “Penggunaan Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam 4 th Malaysian International Conference of Languages, Literatures and Culture (MICOLLAC) Anjuran Jabatan Bahasa Inggeris, FBMK, UPM di Holiday Villa, Subang pada 23-25 April 2005. (Pembentang Kertas Kerja)

5. Zaitul Azma Zainon Hamzah et. al. (2005) “Sapaan Kekeluargaan Minangkabau : Satu Tinjauan Antara Minang Indonesia dengan Minang Malaysia”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Kelangsungan Hubungan Indonesia-Malaysia anjuran Universiti Utara Malaysia di Pusat Konvokesyen, Universiti Utara Malaysia pada 7-8 Ogos 2005 (Pembentang Kertas Kerja)

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Che Ibrahim Salleh, (2005). “Meningkatkan Keupayaan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Melayu” Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu, anjuran bersama Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Wilayah Utara dengan kerjasama Jabatan-jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Kedah, Pualau Pinang dan Perak di Paradise Beach Resort, Tg.Bungah, P.Pinang pada 16-18 Sept 2005 (Pembentang Kertas Kerja)

7. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2005). “Penulisan Karangan Dalam Bahasa Melayu untuk Penutur Asing” Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Issues in Language Teaching and Learning Amongst Non- Native Speakers: Visions and Challenges (ILANNS) anjuran Akademik Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi MARA dengan kerjasama Kolej Matsuyama Shinonome, Jepun di Marriott Putrajaya pada 12-14 Disember 2005 (Pembentang Kertas Kerja)

8 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006) Masalah Yang Dihadapi oleh Murid dalam Mempelajari Bahasa Melayu. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Memperkasakan Pengajaran dan Pembeljaran Bahasa Melayu dalam Sistem Persekolahan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia pada 19 – 21 Disember 2006 di Dewan Bahasa dan Pustaka. (Pembentang Kertas Kerja)

9 Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Norizan Che Su. (2006) “Kesantunan Berbahasa : amalan Masyarakat di Malaysia dan di Thailand”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Etika dalam Profesion anjuran Persatuan Bahasa Moden di Hotel Hilton, Petaling Jaya pada pada 7-8 Februari 2006 (Pembentang Kertas Kerja) .

10 Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Penyerapan Ilmu Semantik dan Pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Auditorium Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim pada 13 – 15 Mac 2006 (Pembentang Kertas Kerja) .

Perkhidmatan Profesional

Walaupun Dr. Zaitul sibuk dengan tugasan dalam Universiti mahupun dalam Persatuan Linguistik yang disertai beliau, namun terdapat juga sumbangan profesional beliau dalam bidang lain. Semangat keperibadian beliau dalam meningkatkan dan memperjuangkan ilmu sastera agar dapat terpelihara terserah dengan adanya perkhidmatan sosial yang telah beliau lakukan secara jemputan mahupun sukarela. Antara penglibatan perkhidmatan yang telah beliau lakukan adalah seperti di bawah :

1. Jurulatih Modul Kenegaraan Program Latihan Khidmat Negara Siri 1,2, dan 3 (2004)
2. Panel Pentaksir Soalan Bahasa Melayu 910/1 (STPM) 2004, 2005
3. Penggubal Soalan Bahasa Melayu 910/1 (STPM)2005.
4. Pemeriksa Kertas Bahasa Melayu 910/2 (STPM) 2005.
5. Penyelia Latihan Mengajar & Praktikum Kaunseling Semester Kedua 2004/2005, Fakulti Pendidikan, UPM
6. Penyelia Latihan Mengajar & Praktikum Kaunseling Semester Kedua 2005/2006, Fakulti Pendidikan, UPM
7. Tenaga Pengajar Program Cuti Semester Pelajar Bahasa Melayu,
Universiti Deakin, Melbourne, Australia dari 18 Disember 2004-31 Januari 2005.
8 Tenaga Pengajar Program Cuti Semester Pelajar Bahasa Melayu, Universiti Deakin, Melbourne, Australia dari 19 Disember 2005- 27 Januari
2006.
9. Pembimbing ‘On-Site’ Murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran, SMK Putrajaya Presint 11
10. Menyunting ‘Questionnaire Lang Choise’ untuk Bahagian Penyuntingan dan Penterjemahan
11. Penterjemah ‘Laman Web Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan’ untuk Bahagian Penyuntingan dan Penterjemahan.
12. Penterjemah ‘Distance Assisted Training Programme for Nuclear Medicine Technologists’ untuk Fakulti Perubatan, UPM
13. Analisis Deskriptif Bahasa Melayu Novel Terjemahan ‘Kenang-kenangan Seorang Geisha’ dalam Siri Wacana PPBL, UKM

► Hasil Karya Kreatif

1. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005) “Pulang” dalam Antologi Cerpen Entusias,
Diselenggarakan oleh Lim Swee Tin dan Kamariah Kamaruddin, FBMK, UPM

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003). “ Gangguan dalam Sistem Giliran Bertutur Kanak-kanak Melayu, Jurnal Bahasa, Jilid 3, Bil 4 , m.s 568-587
Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003). Peranan Konteks dengan Gangguan dalam perbualan kanak-kanak. Jurnal Bahasa, Jilid 3, Bil. 4, m.s 624-640.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Penggunaan Kata Ganti Nama ‘Dia’ dan ‘Kita’ dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik. Jurnal Bahasa, Jilid 4, Bil. 1, m.s 186-204.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). Bahasa, Konteks dan Pemikiran kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik. Jurnal Bahasa, Jilid 5, Bil. 2, m.s 134-153.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Speech Amongst Malay Children: An Insight of Living and Maturity” . Journal of PAAL , Volume 10, No 2 107-123

Normaliza Abd. Rahim and Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “To Collaborate or Not to Collaborate: An Imaginative Learning Approach” . Journal of PAAL , Volume 10, No 2 143-171

Zaitul Azma Zainon Hamzah Normaliza Abd. Rahim, Normahdiah S. Said and Norizan Che Su .(2007) ” The Inclusion of Semantic and Pragmatic Approach in the Teaching of The Malay Language” The International Journal of Learning, Volume 14, : Common Ground Publishing Pty.Ltd Melbourne, Australia.

Normaliza Abd. Rahim,Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normahdiah S. Said and Norizan Che Su. (2007) ” An Imaginative Learning Approach to Using The Computer: An Insight with the Special Needs Children”. The International Journal of Learning, Volume 14, : Common Ground Publishing Pty.Ltd Melbourne, Australia.Bab di dalam buku


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005) “Pulang” dalam Antologi Cerpen Entusias,
Diselenggarakan oleh Lim Swee Tin dan Kamariah Kamaruddin, FBMK, UPM

Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Norizan Che Su (2005). “Pendekatan dalam Terjemahan Cerita Klasik Thai ke dalam Bahasa Melayu” dalam Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu, Pahang: PTS Professional Sdn. Bhd.

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Peranan Konteks dengan Gangguan dalam Perbualan Kanak-kanak” dalam Ujana Minda Jilid 2 . Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd.

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Penyerapan Ilmu Semantik dan pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” dalam Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu . Tanjong Malim: Penerbit Universiti Sultan Idris. .

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Bantahan Dalam Perbialan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik” dalam Bahasa Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Singapura: Universiti Teknologi Nayang.

Norizan Che Su, Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Normahdiah Sheik Said. (2006) “Usaha Membudayakan Bahasa Melayu: Parang Bermata Dua” dalam Bahasa Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Singapura: Universiti Teknologi Nayang.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Memahami Ujaran Kanak-kanak Prasekolah dari Segi Psiko-Sosio-Matik” dalam Linguistik Teori dan Aplikasi . Bangi : Penerbit UKM

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Bahasa Melayu di Persimpangan Globalisasi” dalam Bahasa Melayu Wahana Pembangunan Negara . Bangi : Penerbit UKM

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Konflik Bahasa dan Budaya dalam Kalangan Pelajar Asing di Malaysia” dalam Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa Di Asia Tenggara . Singapura : Rancangan Penubuhan Persatuan Linguis ASEAN

Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Normaliza Abd. Rahim (2007) “ Penggunaan Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa " dalam Cendikia-Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

Normaliza Abd. Rahim dan Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Kiasan Melayu sebagai Khazanah Bangsa Melayu " dalam Cendikia-Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

Wednesday, April 8, 2009

Artikel Dalam Majalah

Tahun 2004

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Bahasa Kebangsaan dan Negara Bangsa”. Dewan
Bahasa, Jilid 4 (10): 22-27.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Kaedah Membaca untuk Kanak-kanak”.
Pelita Bahasa. Jilid 16 (10): 11-14

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Unsur Budaya dalam Bahasa Melayu” Dewan
Bahasa, Jilid 4 (11): 36-41

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “ Komsas Menguji Kemahiran Berfikir Pelajar”
Pelita Bahasa, Jilid 16 (12): 14-17

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Psikolinguistik dalam pengajaran dan Pemelajaran
Bahasa” , Dewan Bahasa, Jilid 4 (12): 12-17.


Tahun 2005


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bacalah dalam Bahasamu” . Dewan Bahasa,
Jilid 5 (1): 12-15

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bahasa sebagai Jati Diri”
Pelita Bahasa. Jilid 17 (2): 16-19
Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Melentur Buluh Biarlah Waktu Rebung ”.
Dewan Bahasa, Jilid 5 (3): 10-14.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kelas Bahasa Melayu yang hirdup”.
Pelita Bahasa. Jilid 17 (4): 16-19

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Senang Tetapi Susah”. Dewan Bahasa, Jilid
5 (4) :42- 47.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Terhakis kerana Sikap” Dewan
Bahasa, Jilid 5 (5): 24-26

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Guru Penyayang Pelajar Sayang”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (5): 12-15


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kamus dan Kehidupan”,
Dewan Bahasa, Jilid 5 (6): 46-49.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Berbudi Bahasa Cerminan Didikan Awal
Pelajar“ .Pelita Bahasa, Jilid 17 (6): 15-18

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Jangan Salah Mulut” Dewan Bahasa, Jilid 5
(7): 10-12.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Penyelidikan Membina Tamadun Bangsa”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (9): 20-23.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Ceria Pelajar Bahasa Kedua”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (10): 48-52.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Strategi Cemerlang Bahasa Melayu STPM”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (10): 12-15.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Adab Berbahasa Bermula di Rumah”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (11): 8-11.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Jajah Bangsa Sebar Bahasa”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (12): 16-21.


Tahun 2006

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Menjelang 2020” Dewan Bahasa,
Jilid 6 (13): 14-19.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Mengucapkan Cinta”.Dewan Bahasa,
Jilid 6 (2): 14-17.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa dalam Pendidikan Kanak-kanak”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (3): 28-33.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Merancang Cara Belajar”. Pelita Bahasa,
Jilid 18 (4): 8-11

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Pelaburan Bahasa Melayu di Persada Global”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (5): 16-21.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Sekolah Selesa, Relajar Ceria”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (05): 11-14.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Indeks Tamadun Bangsa”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (6): 10-13.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Persediaan Awal Menghadapi Peperiksaan ”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (07): 7-9.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Kebangsaan Mengana Wawasan ”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (8): 22-26.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Mengekalkan Bahasa dan Bangsa yang Merdeka”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (08): 7-10.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Membudayakan Bahasa Kebangsaan”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (9): 14-19.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Komunikasi Santun Cerminan Peribadi Luhur ”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (09): 7-9.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Slanga Milik Siapa?”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (12): 12-16.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Melayu di Rantau”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (12): 11-13.


Tahun 2007
Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Unsur Feminin dalam Bahasa dan Budaya Melayu” Dewan Bahasa, Jilid 7 (2): 16-19.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Cara Menjadi Pelajar Pintar ” Pelita Bahasa , Jilid 19 (03): 9-11.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Kualiti Maskulin dalam Ketatanegaraan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (3): 6-9.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Bahasa Santun, Berpekerti Mulia” Dewan Bahasa, Jilid 7 (4):20-23.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Membina Kecemerlangan Diri” Pelita Bahasa, Jilid 19 (04): 14-17.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Disfemia dalam Dunia Penyiaran” Dewan Bahasa, Jilid 7 (5): 13-15.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Retorik dalam Jualan Langsung” Dewan Bahasa, Jilid 7 (6): 11-13.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Ilmu dan Bahasa Perubatan Seiring Sejalan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (7): 6-7.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Menobatkan Bahasa Bangsawan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (8): 16-17.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Gunakan Bahasa Kita ” Pelita Bahasa , Jilid 19 (08): 9-12.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Hegemoni Penjajah dan Bahasa” Dewan Bahasa, Jilid 7 (10): 9-15.

ARTIKEL DI DALAM PROSIDING

1 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Aspek Sosiolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa Melayu”. Proceeding of the first International Language Learning Conference 2004, Pulau Pinang: Pusat Bahasa dan Terjemahan, USM Jilid 1: 339-350.

2 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Interaksi Remaja: Hubungan Pemikiran, Bahasa, dan Wawasan”. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan: Mendepani Cabaran Baru (ICOSH ‘04’), UKM, Jilid/Vol 3 :543-550

3 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kiasan Melayu –Dahulu dan Sekarang”. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik Melayu (SALiM05), UKM, Jilid 1: 73-85.


4 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Penggunaan Bahasa Dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik” dalam Prosiding Kongres Linguistik Nasional XI , Padang, Sumatra Barat, : Masyarakat Linguistik Indonesia.

5 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Belajar Semantik Bahasa Melayu- Belajar Mendekati Budaya Melayu.”. Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu kali kedua, anjuran Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, Jilid 1 : 319-331

6 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Peradaban Melayu dalam Teks Klasik.”. Prosiding Seminar Melayu Mahawangsa , anjuran bersama Unit Dokumentasi Warisan Melayu dan Peribumi, FBMK, GAPENA dan Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam : 170-179

7 Zaitul Azma Zainon Hamzah, et.al. (2006). “Pramalinguistik Kotrastif: Budaya Komunikasi Antara Bahasa Melayu Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia.”. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu, anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM, DBP dan KeKKWa, 1-7

8 Normaliza Abdul Rahim, Zalina Md. Daud, Zaitul Azma Zainon Hamzah, dan Arbai’e Sujud (2006). “Budaza Teks Mesej Di Kalangan Relajar Univerisiti Putra Malaysia.”. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ,anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM, DBP dan KeKKWa, 1- 23

9 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Pendekatan, Kaedah dan Pengukuhan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” . Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu ke-2, anjuran bersama Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Wilayah Utara: 148-158

10 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Tidak Memahami Konteks dan Situasi- Satu Fenomena Konflik Bahasa dan Budaya” . Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-3 anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia: 346-356

11 Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ahmad Fuad Mat Hassan, Abdullah Abu Bakar & Alawi Mohamad Zin (2007). “ Pemikiran dan Peradaban Bangsa dalam Pantun Melayu” . Prosiding Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari Ini dan Esok anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia : 102-108


12 Ahmad Fuad Mat Hassan, Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Unsur Ironi dan Metafora dalam Pantun Melayu” . Prosiding Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari Ini dan Esok anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia : 109-116

13 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Merealisasikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Antarabangsa” . Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negeri Ketiga; Dasar dan Pelaksanaan anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia: 307-314

14 Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normahdiah Sheikh Said, Norizan Che Su Ibrahim Salleh (2007). “ Breaking The Silence: ICT and Elderly in Malaysia” . 1 st International Malaysian Educational Technology Convention Proceedings organised by PTPM, UTM, Jabatan Pendidikan Johor : 43-46

15 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Penguasaan Semantik dan Pragmatik dalam Kalangan Kanak-kanak” . Prosiding Seminar Antarabangsa Psikolinguistik 1 anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia dan Persatuan Psikolinguistik Malaysia Fakulti Pendidikan, pada 04-05 Disember di Hotel Marriot Putrajaya, Malaysia : 186-197.

16 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008) “Writing materials as a teaching aids in the teaching of ml as a second language and a foreign language” ”. Prosiding Seminar Antarabangsa IMMICON, Universiti Multimedia Malaysia pada 17 – 19 Mac 08 di Hotel Hiton, Petaling Jaya.

Buku Yang Telah Diterbitkan

(i) ARTIKEL DALAM JURNAL (NON -CITATION INDEXED)

Bil JUDUL

1 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003 ). “Gangguan dalam Sistem Giliran Bertutur
Kanak-kanak Melayu” Jurnal Bahasa Jilid 3 Bil 4: 568-587.

2 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003) “Peranan Konteks dengan
Gangguan dalam perbualan kanak- kanak”. Jurnal Bahasa Jilid 3 Bil 4
:624-640.

3. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Penggunaan Kata Ganti Nama ‘Dia’ dan
‘Kita’ dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik”.
Jurnal Bahasa Jilid 4 Bil 1: 186 - 204

4 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bahasa Konteks, dan Pemikiran
Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik”. Jurnal Bahasa, Jilid 5 Bil 2
134-153

5 Arbaie Sujud, Normaliza Abd Rahim, ,Ibrahim Salleh and Zaitul Azma Zainon
Hamzah. Norlida Alias (2008) “We Can Design Too: An Insight with a Group
of Students at Universiti Putra Malaysia”. The International Journal of
World University Forum. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty.
Ltd. Volume 1 (3) : 81-88.

6 Normaliza Abd Rahim, Ibrahim Salleh, Arbaie Sujud, and Zaitul Azma Zainon
Hamzah. Norlida Alias (2008) “Breaking The Silence: ICT and Elderly in
Malaysia”. The International Journal of World University Forum. Melbourne,
Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 1(3) : 125:128.

7 Normaliza Abd Rahim, Siti Nur Alia Roslan, Aiman Mustaqim Roslan Arbaie
Sujud, and Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008) “Conversational Styles and
Gender: Analyzing Informal Conversational Amongst Students and Lecturers at
Universiti Putra Malaysia”. The International Journal of World University
Forum. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 1(3)
: 9:18.

Kepakaran kajian

► Semantik dan Pragmatik
► Bahasa Melayu (Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu)
► Bahasa Melayu ( Pemerolehan Bahasa, Sosiolinguistik, dan Terjemahan)
► Penelitian kualitatif dalam Kajian Bahasa dan Budaya

Friday, April 3, 2009