Saturday, April 11, 2009

Pengenalan (Biodata&Tujuan)

- Mohamad Nizam Bin Marzuki
- Pelajar Fakulti Bahasa Moden dan komunikasi, UPM
- Mengambil kursus Bacelor Sastera pengkhususan Bahasa Dan
Linguistik Melayu, Minor Penulisan.
- Merupakan pelajar semester akhir sepanjang 3 tahun pengajian.Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pembaca yang sudi meluangkan masa membuka blog ini.
Tujuan penulisan blog ini adalah untuk memperkenalkan salah seorang tokoh sastera yang terdapat di negara Malaysia ini yang telah banyak menyumbang hasil penulisan sasteranya melalui penyelidikan yang dilakukan setiap tahun. Selain itu, tujuan utama penulisan blog ini adalah untuk memberi kesedaran kepada setiap masyarakat terhadap kepentingan bahasa sastera yang merupakan bahasa keagungan di negara kita yang sudah bertahan berkurun-kurun lamanya, namun secara tidak sedar sebenarnya ilmu dan pengetahuan dalam bidang sastera ini semakin dilupakan ditenggelami oleh arus perubahan zaman. Akan tetapi, sejauh mana pun maju negara kita, sekiranya ilmu sastera sudah tiada, maka celakalah kita sebagai rakyat Malaysia kerana tidak dapat mempertahankan bahasa budaya bangsa kita sendiri, walhal negara kita amat dikagumi oleh negara-negara asing terhadap keunikan dan kepelbagaian bahasa dan budaya yang terdapat dinegara Malaysia.
Terdapat banyak sebenarnya tokoh sastera yang tidak jemu memperjuangkan ilmu sastera di negara kita ini, tetapi melalui blog ini saya akan memperkenalkan seorang tokoh sastera wanita yang telah menghasilkan penulisan terutama dalam bidang semantik yang merupakan bidang kepakaran beliau. Bidang semantik merupakan bidang kajian makna sesuatu bahasa yang secara tidak sedar ianya amat penting untuk kita semua fahami kerana perselisihan sesuatu makna dalam perbualan bahasa akan mengundang kemarahan bagi pihak lain. Oleh sebab itu, bidang semantik ini amat penting dan perlu dikaji dengan teliti sepertimana yang telah dilakukan oleh tokoh sastera yang akan saya ceritakan nanti.
Tokoh sastera yang saya maksudkan ialah Dr. Zaitol Azma Hamzah, Pensyarah Fakulti Bahasa Moden Dan komunikasi di bahagian Jabatan Bahasa Melayu, UPM.
Maklumat penuh secara terperinci terhadap perjuangan mempertahankan bidang sastera terutama bidang semantik yang dilakukan oleh beliau akan saya ceritakan dalam blog seterusnya nanti.

Friday, April 10, 2009

Kenangan Terpateri

Tokoh Sastera PilihanDr. ZAITUL AZMA BINTI ZAINON HAMZAH

Beliau dilahirkan pada 31 Januari 1961 di Kuala Kangsar, Perak.
Beliau merupakan seorang pensyarah bagi Jabatan Bahasa Melayu di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi di Universiti Putra Malaysia.
Bidang pengkhususan atau kepakaran beliau adalah dalam bidang Semantik dan Pragmatik, Pengajaran Bahasa Melayu, Penelitian Kualitatif dalam Penyelidikan Bahasa Pendidikan Kanak-kanak dan Terjemahan.
Tarikh tahun bermulanya beliau berkhidmat di Universiti adalah pada 16 Ogos 2003 dan beliau mula disahkan jawatan sebagai pensyarah iaitu pada 8 januari 2004.
Thursday, April 9, 2009

Latar Belakang Pendidikan

1968-1973 ► SRJK Datin Khadijah, Kuala
Kangsar, Perak

1974-1978 ► SMK Raja Muda Musa, Kuala
Kangsar, Perak

1979-1980 ► SMK Menengah Clifford, Kuala
Kangsar, Perak

1980-1982 ► Maktab Perguruan Kinta, Ipoh

1993-1997 ► Universiti Putra Malaysia ( Ijazah )

1998-2000 ► Universiti Putra Malaysia ( Master )

2000-2002 ► Universiti Putra Malaysia ( PHD )

Kelayakan Akademik

Kelayakan Akademik Dr. Zaitol Azma yang tinggi adalah bermula daripada pengajiannya dalam Sijil Perguruan dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak pada tahun 1982 di Maktab Perguruan Kinta.

Kemudian beliau telah melanjutkan pelajarannya ke peringkat Ijazah Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama (PBMP) di Universiti Putra Malaysia) apada tahun 1997.

Keinginan beliau untuk meningkatkan ilmu pengetahuan amat kuat dan beliau bertekad untuk terus melanjutkan pelajaran lagi pada tahun 2000 dengan mengambil Ijazah Master Sastera dalam bidang Bahasa Melayu juga di Universiti Putra Malaysia.
Penerokaan ilmu pengetahuan beliau dalam bidang sastera tidak terhenti pada peringkat Master sahaja. Walaupun sudah berjaya memperoleh master, namun beliau telah melanjutkan pengajian lagi dalam Diploma pula iaitu bidang Terjemahan pada tahun 2005 di Dewan Bahasa dan Pustaka & Persatuan Penterjemah Malaysia.

Beliau tidak berhenti di situ sahaja, kegigihan beliau dalam penyelidikan ilmu sastera terus dikembangkan lagi apabila beliau telah melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi iaitu peringkat Ijazah Doktor Falsafah juga dalam bidang Bahasa Melayu pada tahun 2002 juga di Universiti Putra Malaysia.

Subjek Pengajaran Pilihan

► BBM 3104 Bahasa Melayu Klasik
► BBM 3206 Semantik
► BBM 5401 Pemerolehan Bahasa
► BBM 5402 Analisis Bezaandan Kesilapan
► BBM 6402 Penelitian Kualitatif Dalam Penyelidikan Bahasa Melayu

Terbitan Buku Pilihan
Buku Memahami Pertuturan Kanak-kanak Melalui Analisis Pragmatik (2006) ini ditulis oleh Dr Zaitul adalah bertujuan untuk menambah koleksi buku-buku penyelidikan yang memberi fokus kepada bidang pragmatik. Di samping itu, kajian tentang pertuturan kanak-kanak prasekolah menggunakan pendekatan pragmatik masih belum mencukupi. Dengan yang demikian, kajian penulis pada peringkat sarjana ini telah dikemas kini lalu diterbitkan dalam bentuk buku. Oleh yang demikian, adalah bertepatan sekali buku ini dihasilkan untuk memberikan pendedahan kepada para pembaca tentang makna pertuturan kanak-kanak prasekolah agar aspek ketersiratan dapat dijelaskan dan kandungan pemikiran kanak-kanak dapat difahami.


ANUGERAH YANG PERNAH DIPEROLEHI

Dr. zaitul telah memperoleh beberapa anugerah yang telah menjadikan namanya gah dipersada dunia seni sastera. Di antara beberapa anugerah yang telah beliau perolehi sepanjang berkecimpungnya beliau dalam dunia sastera adalah seperti di bawah:

1 Watikah/Sijil Penghargaan daripada Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan
Pustakaa (DBP) atas sumbangan menjayakan Program Cuti Semester Pelajar
Bahasa Melayu, Universiti Deakin, Melbourne, Australia dari 18 Disember 2004-
31 Januari 2005.

2 Pingat Gangsa dalam Pameran Reka Cipta Penyelidikan dan Inovasi 2006.
Interaksi Kaum Melalui Pengenalan Bahasa dan Budaya Melayu: Satu kajian
Pragmatik.

3 Sijil Perkhidmatan Cemerlang daripada Universiti Putra Malaysia kerana
perkhidmatan cemerlang pada tahun 2004.

4 Sijil Perkhidmatan Cemerlang daripada Universiti Putra Malaysia kerana
perkhidmatan cemerlang pada tahun 2005.

5 Sijil Perkhidmatan Cemerlang daripada Universiti Putra Malaysia kerana
perkhidmatan cemerlang pada tahun 2006.

6 Sijil Perkhidmatan Cemerlang daripada Universiti Putra Malaysia kerana
perkhidmatan cemerlang pada tahun 2007.

AKTIVITI PENYELIDIKAN

Bil Tajuk Penyelidikan

1. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2004) “Interaksi Kaum melalui Pengenalan bahasa
dan Budaya Melayu” Penyelidikan Fakulti 2004. Biaya RM 4996.00. Tamat

2. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2005). “Keupayaan Komunikatif Dalam Pengajaran
dan Pembelajaran Bahasa” Penyelidikan Fakulti, FBMK /(11201), UPM. Biaya: RM
3000.00 (Penyelidikan bersama Prof. Madya. Dr. Che Ibrahim Salleh)

3. Zaitul Azma Zainon Hamzah , (2005). “Penerapan Model Sistem Sapaaan
Kekeluargaan Minangkabau” Penyelidikan Fundamental (06-04-03-095J)
Universiti Putra Malaysia. (RM 27,000).(Ketua projek: ahli penyelidik Prof.
Madya. Dr. Noor Aina Dani dan Hj Mhd Amin Arshad).

4. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2006) “Keimplisitan ujaran dalam komunikasi
masyarakat Melayu”. FBMK/0601/JBM01, UPM Ketua Projek.

5. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ketua Projek. “Konflik Bahasa dan Budaya dalam
kalangan Kanak-kanak dan Remaja di Malaysia” (Geran Fundamental
Kementerian Pengajian Tinggi) No Projek 03-01-07-003FR RM 60 000.00
Tamat 31 Mei 2008

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ketua Projek “Modul Pemantapan Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu Peringkat Sekolah Menengah” (Geran Dewan Bahasa
dan Pustaka) No Projek DBP/4-9/177/23/50K . 4 (19) Tamat 31 Januari 2009

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN

1. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Pembudayaan Bahasa Melayu di Malaysia : Satu Persoalan Moral. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Asia Timur dan Dunia Melayu anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dan Hangkuk Universiti of Foreign Studies, Korea Selatan di Hotel Hamilton Seoul,Korea Selatan pada 10-12 Mei 2004 (Pembentang Kertas Kerja)

2. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Interaksi Remaja: Hubungan Pemikiran ,Bahasa ,dan Wawasan . Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (ICOSH) anjuran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia di UKM, Bangi pada 14-16 Disember 2004 (Pembentang Kertas Kerja)

3. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Aspek Sosiolinguistik Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. Kertas kerja yang dibentangkan dalam First International Language Learning Culture Conference 2004 anjuran Centre of Language and Translation, Universiti Sains Malaysia and Penang State Education Department di Evergreen Laurel Hotel, Penang pada 16-18 Disember 2004 (Pembentang Kertas Kerja)

4. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005) “Penggunaan Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam 4 th Malaysian International Conference of Languages, Literatures and Culture (MICOLLAC) Anjuran Jabatan Bahasa Inggeris, FBMK, UPM di Holiday Villa, Subang pada 23-25 April 2005. (Pembentang Kertas Kerja)

5. Zaitul Azma Zainon Hamzah et. al. (2005) “Sapaan Kekeluargaan Minangkabau : Satu Tinjauan Antara Minang Indonesia dengan Minang Malaysia”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Kelangsungan Hubungan Indonesia-Malaysia anjuran Universiti Utara Malaysia di Pusat Konvokesyen, Universiti Utara Malaysia pada 7-8 Ogos 2005 (Pembentang Kertas Kerja)

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Che Ibrahim Salleh, (2005). “Meningkatkan Keupayaan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Melayu” Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu, anjuran bersama Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Wilayah Utara dengan kerjasama Jabatan-jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Kedah, Pualau Pinang dan Perak di Paradise Beach Resort, Tg.Bungah, P.Pinang pada 16-18 Sept 2005 (Pembentang Kertas Kerja)

7. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2005). “Penulisan Karangan Dalam Bahasa Melayu untuk Penutur Asing” Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Issues in Language Teaching and Learning Amongst Non- Native Speakers: Visions and Challenges (ILANNS) anjuran Akademik Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi MARA dengan kerjasama Kolej Matsuyama Shinonome, Jepun di Marriott Putrajaya pada 12-14 Disember 2005 (Pembentang Kertas Kerja)

8 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006) Masalah Yang Dihadapi oleh Murid dalam Mempelajari Bahasa Melayu. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Memperkasakan Pengajaran dan Pembeljaran Bahasa Melayu dalam Sistem Persekolahan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia pada 19 – 21 Disember 2006 di Dewan Bahasa dan Pustaka. (Pembentang Kertas Kerja)

9 Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Norizan Che Su. (2006) “Kesantunan Berbahasa : amalan Masyarakat di Malaysia dan di Thailand”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Etika dalam Profesion anjuran Persatuan Bahasa Moden di Hotel Hilton, Petaling Jaya pada pada 7-8 Februari 2006 (Pembentang Kertas Kerja) .

10 Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Penyerapan Ilmu Semantik dan Pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Auditorium Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim pada 13 – 15 Mac 2006 (Pembentang Kertas Kerja) .

Perkhidmatan Profesional

Walaupun Dr. Zaitul sibuk dengan tugasan dalam Universiti mahupun dalam Persatuan Linguistik yang disertai beliau, namun terdapat juga sumbangan profesional beliau dalam bidang lain. Semangat keperibadian beliau dalam meningkatkan dan memperjuangkan ilmu sastera agar dapat terpelihara terserah dengan adanya perkhidmatan sosial yang telah beliau lakukan secara jemputan mahupun sukarela. Antara penglibatan perkhidmatan yang telah beliau lakukan adalah seperti di bawah :

1. Jurulatih Modul Kenegaraan Program Latihan Khidmat Negara Siri 1,2, dan 3 (2004)
2. Panel Pentaksir Soalan Bahasa Melayu 910/1 (STPM) 2004, 2005
3. Penggubal Soalan Bahasa Melayu 910/1 (STPM)2005.
4. Pemeriksa Kertas Bahasa Melayu 910/2 (STPM) 2005.
5. Penyelia Latihan Mengajar & Praktikum Kaunseling Semester Kedua 2004/2005, Fakulti Pendidikan, UPM
6. Penyelia Latihan Mengajar & Praktikum Kaunseling Semester Kedua 2005/2006, Fakulti Pendidikan, UPM
7. Tenaga Pengajar Program Cuti Semester Pelajar Bahasa Melayu,
Universiti Deakin, Melbourne, Australia dari 18 Disember 2004-31 Januari 2005.
8 Tenaga Pengajar Program Cuti Semester Pelajar Bahasa Melayu, Universiti Deakin, Melbourne, Australia dari 19 Disember 2005- 27 Januari
2006.
9. Pembimbing ‘On-Site’ Murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran, SMK Putrajaya Presint 11
10. Menyunting ‘Questionnaire Lang Choise’ untuk Bahagian Penyuntingan dan Penterjemahan
11. Penterjemah ‘Laman Web Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan’ untuk Bahagian Penyuntingan dan Penterjemahan.
12. Penterjemah ‘Distance Assisted Training Programme for Nuclear Medicine Technologists’ untuk Fakulti Perubatan, UPM
13. Analisis Deskriptif Bahasa Melayu Novel Terjemahan ‘Kenang-kenangan Seorang Geisha’ dalam Siri Wacana PPBL, UKM

► Hasil Karya Kreatif

1. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005) “Pulang” dalam Antologi Cerpen Entusias,
Diselenggarakan oleh Lim Swee Tin dan Kamariah Kamaruddin, FBMK, UPM

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003). “ Gangguan dalam Sistem Giliran Bertutur Kanak-kanak Melayu, Jurnal Bahasa, Jilid 3, Bil 4 , m.s 568-587
Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003). Peranan Konteks dengan Gangguan dalam perbualan kanak-kanak. Jurnal Bahasa, Jilid 3, Bil. 4, m.s 624-640.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Penggunaan Kata Ganti Nama ‘Dia’ dan ‘Kita’ dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik. Jurnal Bahasa, Jilid 4, Bil. 1, m.s 186-204.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). Bahasa, Konteks dan Pemikiran kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik. Jurnal Bahasa, Jilid 5, Bil. 2, m.s 134-153.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Speech Amongst Malay Children: An Insight of Living and Maturity” . Journal of PAAL , Volume 10, No 2 107-123

Normaliza Abd. Rahim and Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “To Collaborate or Not to Collaborate: An Imaginative Learning Approach” . Journal of PAAL , Volume 10, No 2 143-171

Zaitul Azma Zainon Hamzah Normaliza Abd. Rahim, Normahdiah S. Said and Norizan Che Su .(2007) ” The Inclusion of Semantic and Pragmatic Approach in the Teaching of The Malay Language” The International Journal of Learning, Volume 14, : Common Ground Publishing Pty.Ltd Melbourne, Australia.

Normaliza Abd. Rahim,Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normahdiah S. Said and Norizan Che Su. (2007) ” An Imaginative Learning Approach to Using The Computer: An Insight with the Special Needs Children”. The International Journal of Learning, Volume 14, : Common Ground Publishing Pty.Ltd Melbourne, Australia.Bab di dalam buku


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005) “Pulang” dalam Antologi Cerpen Entusias,
Diselenggarakan oleh Lim Swee Tin dan Kamariah Kamaruddin, FBMK, UPM

Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Norizan Che Su (2005). “Pendekatan dalam Terjemahan Cerita Klasik Thai ke dalam Bahasa Melayu” dalam Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu, Pahang: PTS Professional Sdn. Bhd.

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Peranan Konteks dengan Gangguan dalam Perbualan Kanak-kanak” dalam Ujana Minda Jilid 2 . Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd.

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Penyerapan Ilmu Semantik dan pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” dalam Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu . Tanjong Malim: Penerbit Universiti Sultan Idris. .

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Bantahan Dalam Perbialan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik” dalam Bahasa Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Singapura: Universiti Teknologi Nayang.

Norizan Che Su, Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Normahdiah Sheik Said. (2006) “Usaha Membudayakan Bahasa Melayu: Parang Bermata Dua” dalam Bahasa Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Singapura: Universiti Teknologi Nayang.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Memahami Ujaran Kanak-kanak Prasekolah dari Segi Psiko-Sosio-Matik” dalam Linguistik Teori dan Aplikasi . Bangi : Penerbit UKM

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Bahasa Melayu di Persimpangan Globalisasi” dalam Bahasa Melayu Wahana Pembangunan Negara . Bangi : Penerbit UKM

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Konflik Bahasa dan Budaya dalam Kalangan Pelajar Asing di Malaysia” dalam Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa Di Asia Tenggara . Singapura : Rancangan Penubuhan Persatuan Linguis ASEAN

Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Normaliza Abd. Rahim (2007) “ Penggunaan Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa " dalam Cendikia-Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

Normaliza Abd. Rahim dan Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Kiasan Melayu sebagai Khazanah Bangsa Melayu " dalam Cendikia-Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

Wednesday, April 8, 2009

Artikel Dalam Majalah

Tahun 2004

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Bahasa Kebangsaan dan Negara Bangsa”. Dewan
Bahasa, Jilid 4 (10): 22-27.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Kaedah Membaca untuk Kanak-kanak”.
Pelita Bahasa. Jilid 16 (10): 11-14

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Unsur Budaya dalam Bahasa Melayu” Dewan
Bahasa, Jilid 4 (11): 36-41

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “ Komsas Menguji Kemahiran Berfikir Pelajar”
Pelita Bahasa, Jilid 16 (12): 14-17

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Psikolinguistik dalam pengajaran dan Pemelajaran
Bahasa” , Dewan Bahasa, Jilid 4 (12): 12-17.


Tahun 2005


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bacalah dalam Bahasamu” . Dewan Bahasa,
Jilid 5 (1): 12-15

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bahasa sebagai Jati Diri”
Pelita Bahasa. Jilid 17 (2): 16-19
Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Melentur Buluh Biarlah Waktu Rebung ”.
Dewan Bahasa, Jilid 5 (3): 10-14.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kelas Bahasa Melayu yang hirdup”.
Pelita Bahasa. Jilid 17 (4): 16-19

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Senang Tetapi Susah”. Dewan Bahasa, Jilid
5 (4) :42- 47.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Terhakis kerana Sikap” Dewan
Bahasa, Jilid 5 (5): 24-26

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Guru Penyayang Pelajar Sayang”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (5): 12-15


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kamus dan Kehidupan”,
Dewan Bahasa, Jilid 5 (6): 46-49.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Berbudi Bahasa Cerminan Didikan Awal
Pelajar“ .Pelita Bahasa, Jilid 17 (6): 15-18

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Jangan Salah Mulut” Dewan Bahasa, Jilid 5
(7): 10-12.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Penyelidikan Membina Tamadun Bangsa”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (9): 20-23.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Ceria Pelajar Bahasa Kedua”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (10): 48-52.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Strategi Cemerlang Bahasa Melayu STPM”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (10): 12-15.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Adab Berbahasa Bermula di Rumah”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (11): 8-11.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Jajah Bangsa Sebar Bahasa”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (12): 16-21.


Tahun 2006

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Menjelang 2020” Dewan Bahasa,
Jilid 6 (13): 14-19.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Mengucapkan Cinta”.Dewan Bahasa,
Jilid 6 (2): 14-17.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa dalam Pendidikan Kanak-kanak”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (3): 28-33.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Merancang Cara Belajar”. Pelita Bahasa,
Jilid 18 (4): 8-11

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Pelaburan Bahasa Melayu di Persada Global”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (5): 16-21.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Sekolah Selesa, Relajar Ceria”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (05): 11-14.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Indeks Tamadun Bangsa”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (6): 10-13.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Persediaan Awal Menghadapi Peperiksaan ”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (07): 7-9.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Kebangsaan Mengana Wawasan ”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (8): 22-26.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Mengekalkan Bahasa dan Bangsa yang Merdeka”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (08): 7-10.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Membudayakan Bahasa Kebangsaan”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (9): 14-19.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Komunikasi Santun Cerminan Peribadi Luhur ”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (09): 7-9.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Slanga Milik Siapa?”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (12): 12-16.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Melayu di Rantau”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (12): 11-13.


Tahun 2007
Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Unsur Feminin dalam Bahasa dan Budaya Melayu” Dewan Bahasa, Jilid 7 (2): 16-19.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Cara Menjadi Pelajar Pintar ” Pelita Bahasa , Jilid 19 (03): 9-11.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Kualiti Maskulin dalam Ketatanegaraan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (3): 6-9.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Bahasa Santun, Berpekerti Mulia” Dewan Bahasa, Jilid 7 (4):20-23.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Membina Kecemerlangan Diri” Pelita Bahasa, Jilid 19 (04): 14-17.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Disfemia dalam Dunia Penyiaran” Dewan Bahasa, Jilid 7 (5): 13-15.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Retorik dalam Jualan Langsung” Dewan Bahasa, Jilid 7 (6): 11-13.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Ilmu dan Bahasa Perubatan Seiring Sejalan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (7): 6-7.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Menobatkan Bahasa Bangsawan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (8): 16-17.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Gunakan Bahasa Kita ” Pelita Bahasa , Jilid 19 (08): 9-12.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Hegemoni Penjajah dan Bahasa” Dewan Bahasa, Jilid 7 (10): 9-15.

ARTIKEL DI DALAM PROSIDING

1 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Aspek Sosiolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa Melayu”. Proceeding of the first International Language Learning Conference 2004, Pulau Pinang: Pusat Bahasa dan Terjemahan, USM Jilid 1: 339-350.

2 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Interaksi Remaja: Hubungan Pemikiran, Bahasa, dan Wawasan”. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan: Mendepani Cabaran Baru (ICOSH ‘04’), UKM, Jilid/Vol 3 :543-550

3 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kiasan Melayu –Dahulu dan Sekarang”. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik Melayu (SALiM05), UKM, Jilid 1: 73-85.


4 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Penggunaan Bahasa Dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik” dalam Prosiding Kongres Linguistik Nasional XI , Padang, Sumatra Barat, : Masyarakat Linguistik Indonesia.

5 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Belajar Semantik Bahasa Melayu- Belajar Mendekati Budaya Melayu.”. Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu kali kedua, anjuran Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, Jilid 1 : 319-331

6 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Peradaban Melayu dalam Teks Klasik.”. Prosiding Seminar Melayu Mahawangsa , anjuran bersama Unit Dokumentasi Warisan Melayu dan Peribumi, FBMK, GAPENA dan Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam : 170-179

7 Zaitul Azma Zainon Hamzah, et.al. (2006). “Pramalinguistik Kotrastif: Budaya Komunikasi Antara Bahasa Melayu Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia.”. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu, anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM, DBP dan KeKKWa, 1-7

8 Normaliza Abdul Rahim, Zalina Md. Daud, Zaitul Azma Zainon Hamzah, dan Arbai’e Sujud (2006). “Budaza Teks Mesej Di Kalangan Relajar Univerisiti Putra Malaysia.”. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ,anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM, DBP dan KeKKWa, 1- 23

9 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Pendekatan, Kaedah dan Pengukuhan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” . Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu ke-2, anjuran bersama Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Wilayah Utara: 148-158

10 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Tidak Memahami Konteks dan Situasi- Satu Fenomena Konflik Bahasa dan Budaya” . Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-3 anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia: 346-356

11 Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ahmad Fuad Mat Hassan, Abdullah Abu Bakar & Alawi Mohamad Zin (2007). “ Pemikiran dan Peradaban Bangsa dalam Pantun Melayu” . Prosiding Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari Ini dan Esok anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia : 102-108


12 Ahmad Fuad Mat Hassan, Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Unsur Ironi dan Metafora dalam Pantun Melayu” . Prosiding Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari Ini dan Esok anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia : 109-116

13 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Merealisasikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Antarabangsa” . Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negeri Ketiga; Dasar dan Pelaksanaan anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia: 307-314

14 Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normahdiah Sheikh Said, Norizan Che Su Ibrahim Salleh (2007). “ Breaking The Silence: ICT and Elderly in Malaysia” . 1 st International Malaysian Educational Technology Convention Proceedings organised by PTPM, UTM, Jabatan Pendidikan Johor : 43-46

15 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Penguasaan Semantik dan Pragmatik dalam Kalangan Kanak-kanak” . Prosiding Seminar Antarabangsa Psikolinguistik 1 anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia dan Persatuan Psikolinguistik Malaysia Fakulti Pendidikan, pada 04-05 Disember di Hotel Marriot Putrajaya, Malaysia : 186-197.

16 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008) “Writing materials as a teaching aids in the teaching of ml as a second language and a foreign language” ”. Prosiding Seminar Antarabangsa IMMICON, Universiti Multimedia Malaysia pada 17 – 19 Mac 08 di Hotel Hiton, Petaling Jaya.

Buku Yang Telah Diterbitkan

(i) ARTIKEL DALAM JURNAL (NON -CITATION INDEXED)

Bil JUDUL

1 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003 ). “Gangguan dalam Sistem Giliran Bertutur
Kanak-kanak Melayu” Jurnal Bahasa Jilid 3 Bil 4: 568-587.

2 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003) “Peranan Konteks dengan
Gangguan dalam perbualan kanak- kanak”. Jurnal Bahasa Jilid 3 Bil 4
:624-640.

3. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Penggunaan Kata Ganti Nama ‘Dia’ dan
‘Kita’ dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik”.
Jurnal Bahasa Jilid 4 Bil 1: 186 - 204

4 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bahasa Konteks, dan Pemikiran
Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik”. Jurnal Bahasa, Jilid 5 Bil 2
134-153

5 Arbaie Sujud, Normaliza Abd Rahim, ,Ibrahim Salleh and Zaitul Azma Zainon
Hamzah. Norlida Alias (2008) “We Can Design Too: An Insight with a Group
of Students at Universiti Putra Malaysia”. The International Journal of
World University Forum. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty.
Ltd. Volume 1 (3) : 81-88.

6 Normaliza Abd Rahim, Ibrahim Salleh, Arbaie Sujud, and Zaitul Azma Zainon
Hamzah. Norlida Alias (2008) “Breaking The Silence: ICT and Elderly in
Malaysia”. The International Journal of World University Forum. Melbourne,
Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 1(3) : 125:128.

7 Normaliza Abd Rahim, Siti Nur Alia Roslan, Aiman Mustaqim Roslan Arbaie
Sujud, and Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008) “Conversational Styles and
Gender: Analyzing Informal Conversational Amongst Students and Lecturers at
Universiti Putra Malaysia”. The International Journal of World University
Forum. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 1(3)
: 9:18.

Kepakaran kajian

► Semantik dan Pragmatik
► Bahasa Melayu (Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu)
► Bahasa Melayu ( Pemerolehan Bahasa, Sosiolinguistik, dan Terjemahan)
► Penelitian kualitatif dalam Kajian Bahasa dan Budaya

Friday, April 3, 2009

Monday, February 9, 2009

KETIKA DAN TAKLIMAT

Saya merupakan pelajar semester akhir dalam bidang Bacelor Pengkhususan Bahasa dan Linguistik Melayu. Alhamdulillah, secara keseluruhan keputusan CGPA saya sepanjang 2 tahun setengah pengajian saya di UPM boleh dikatakan memuaskan. Dari semester 1 hinggalah semester 4, tenaga pengajar setiap kelas yang telah saya duduki amat baik, prihatin dan mesra pelajar. Akan tetapi, pada semester kelima pengajian saya di sini, barulah saya dapat merasai bagaimana perasaan diri apabila belajar dalam keadaan tegas dan penuh berdisiplin.
Sepanjang pembelajaran saya dalam kelas Bahasa Dalam Multimedia (BBM 3410), saya telah mempelajari banyak kemahiran tentang penyusunan dalam pembentukan penghasilan bentuk bahasa untuk diserapkan dalam bentuk multimedia.
Secara jujurnya, sepanjang 5 semester saya belajar di UPM, inilah kali pertama saya dapat kelas yang penuh dengan disiplin, tegas,gementar, takut dan semualah perasaan bercambur-baur yang tidak pernah saya rasa dalam semester sebelum-sebelum ini. Kadang-kala saya merasakan kelas BBM 3410 sebagai kelas yang skema kerana peraturan yang dikenakan amat ketat mengalahkan seperti peraturan dalam Rotu atau Palapes. Lebih-lebih lagi apabila terpaksa berdiri ditepi kelas kerana datang lewat walaupun cuma lewat 1 minit sahaja. Akibatnya, perasaan tebal muka mula wujud terhadap rakan-rakan kelas terutama terhadap rakan-rakan gadis dalam kelas yang sememangnya lawa-lawa belaka.heeh. Tapi perasaan ini wujud ketika mula-mula memasuki kelas ini pada minggu pertama semestar kedua 2008/2009 ini dibuka sahaja. Yelah, mana tidaknya, mula-mula saja masuk kelas sudah kena marah-marah dan bagi amaran serta peraturan yang macam-macam. Pada masa itu, saya berasakn seperti masuk dalam kelas sekolah lah pulak. Pada ketika itu, saya berasakan mahu sahaja tukar kelas lain atau drop saje kelas ini, tetapi disebabkan kelas ini wajib diambil bagi kursus, saya tetap nekad dan cuba untuk memakai baju perisai supaya tidak dapat ditembusi oleh pelurunya. Faham tak? Heeh..Maksudnya, saya tetap ambil kursus ini walaupun sudah tahu akan terpaksa bakal menerima cabaran perit sepanjang semester ini habis.


Walaubagaimanapun, apabila difikirkan balik, saya merasakan seronok juga apabila mendapat kelas yang tenaga pengajarnya garang seperti watak yang sememngnya ada dalam diri Dr. Normaliza ini. Hal ini kerana, kelas-kelas kursus sebelum ini saya tidak pernah merasai bagaimana mengalami corak pembelajaran yang diatur oleh tenaga pengajar yang garang, tegas dan penuh dengan disiplin yang tinggi. Oleh sebab itu, saya tetap cekalkan diri dan tekad untuk meneruskan suasana dalam kelas yang penuh dengan disiplin ini dengan secara positif iaitu menerimanya dengan sepenuh hati dan menganggap ianya adalah sebagai satu latihan yang perlu saya miliki untuk digunakan pada masa hadapan atau selepas saya tamat pengajian nanti.
Selain itu, ketegasan yang telah ditunjukkan oleh Dr. Normaliza terhadap pelajarnya sedikit sebanyak telah melatih diri saya supaya lebih berdisiplin, tekun, teliti dalam membuat sesuatu tugasan. Selain itu, kelas ini telah menjadikan saya seorang yang lebih mementingkan atau menepati masa seperti yang telah ditegaskan oleh Dr Normaliza. Walaupun secara jujurnya kelas ini agak tertekan akibat daripada tugasan yang terlalu banyak, tetapi bila difikirkan balik terdapat banyak pegajaran, hikmah dan faedah yang telah saya perolehi. Selain itu, walaupun agak tertekan, tetapi ianya amat menyeronokkan kerana petah Dr. Normaliza yang agak kelakar dan karenah pelajar yang menginginkan suasana seronok dalam kelas telah menjadikan tekanan yang dihadapi sedikit sebanyak dapat dilupakan. Salah satu contoh faedah yang dapat saya simpulkan ialah, apabila saya akan ke alam kerjaya kelak sudah tentu terdapat pelbagai tekanan yang akan saya hadapi tidak kira daripada bentuk apa sahaja pun. Maka, dengan adanya penegasan yang telah diterapkan oleh Dr. Normaliza ini, secara tidak langsung ianya dapat melatih diri saya untuk menangani tekanan yang akan saya hadapi kelak.
Apa yang saya kagum dengan kelas BBM 3410 ini ialah cara pembelajaran yang disampaikan oleh Dr Normaliza adalah berbeza dengan kelas-kelas yang lain. Mengapa saya berkata demikian kerana, kebiasaannya tenaga pengajar lain lebih mementingkan nota daripada slide yang dipaparkan dan para pelajarnya akan menyalinnya. Tetapi berbeza dengan teknik yang digunakan oleh Dr Normaliza. Beliau juga memaparkan slide, tetapi tidak akan membenarkan kami semua menyalinnya. Apa yang kami perlu buat adalah mengambil gambar di slide yang beliau paparkan dan jika lambat ambil, nasiblah....Ini kerana Dr Normaliza memaparkan slide dengan sangat cepat. Walaupun agak tertekan juga kerana slide dipaparkan terlalu laju tetapi apa yang tersirat sisebalik cara pembelajaran yang belum pernah saya jumpa ini sebenarnya telah mengajar saya bahawa kepentingan masa itu sangat penting dalam semua aspek serta penelitian melalui deria penglihatan dan pendengaran amat penting sebenarnya dalam semua keadaan. Apa pun, saya dapati bahawa teknik ini sememangnya amat berkesan walaupun kita berada dalam tekanan, tetapi apa yang diajar dapat kita ingat dengan baik meskipun tiada nota yang disalin seperti kelas yang lain. Selain itu, apa yang seronoknya, keadaan gelagat pengambilan gambar ini telah menjadikan dalam kelas seperti dalam studio fotografi kerana penuh dengan cahaya flash kamera ketika sesi kuliah sedang dijalankan. Teknik ini merupakan kaedah yang baru pertama kali saya jumpa sepanjang pengajian saya di sini. Seronok juga rasanya bila duduk dalam suasana tertekan ini sebenarnya,hehe.
Selepas selesai slide, Dr Normaliza mengamalkan sesi soal jawab antara kumpulan pula. Dalam sesi ini, kami akan duduk dalam satu kumpulan dan terpaksa berebut-rebut untuk menjawab. Siapa cepat, dia dapat.hehe. Apa yang bestnya, semua ahli kumpulan dikehendaki berdiri bersama-sama sekiranya ingin menjawap soalan dan sekiranya lambat, jawapan tidak akan dilayan. Kekadang tension juga bila jawapan tidak dilayan tetapi boleh juga mencuba berulang kali lebih-lebih lagi apabila terdapat kumpilan lain yang tidak dapat menjawab soalan yang diberikan. Maka kami setiap kumpulan bersaing untuk menjawab dengan cepat dan tepat. Huru-hara dalam kelas dibuatnya.ehehehe.... Situasi ini juga merupakan pengalaman baru bagi saya yang diperoleh pada akhir semester ini. Malahan, seumur hidup dalam sesi pembelajaran iaitu ketika waktu sekolah rendah mahupun sekolah menengah, belum jumpa lagi teknik sebegini. Walaupun ianya menjadikan kelas huru-hara, tetapi teknik ini telah memberikan kebekersanan dalam deria ingatan sebanyak 100%. Hal ini kerana, kita akan berasa seronok ketika bersaing bersama kumpulan lain ketika ingin menjawab soalan, dan dalam keseronokan tersebut tekanan ketika belajar akan hilang dan hasilnya ingatan terhadap soalan yang telah kita jawab itu akan kekal lama dalam otak kita. Corak penerapan sebeginilah yang saya kagum dengan Dr Normaliza kerana mempunyai cara yang tersendiri dalam pengendalian sesuatu pembelajaran dalam kelas.
Selain itu, saya juga kagum dengan pendirian Dr Normaliza terhadap tugasan melawat rumah anak yatim yang perlu kami lakukan dan seterusnya mencipta multimedia untuk dipersembahkan kepada semua. Walaupun dalam proses untuk menyiapkan tugasan ini agak tertekan kerana ia melibatkan wang, risiko, lawatan dan kesungguhan, tetapi ia sebenarnya secara tidak langsung dapat menyedarkan dan mendekatkan diri kita terhadap golongan anak yatim ini yang tidak bernasib baik seperti kanak-kanak normal yang masih mempunyai ibu bapa. Sikap kesedaran dan keperihatinan sebeginilah sebenarnya yang perlu ada oleh setiap tenaga pengajar dalam membentuk sahsiah diri para pelajarnya supaya lebih senang untuk bersimpati dan tidak lokek untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik ini. Hasilnya, melalui persembahan multimedia yang telah dibentangkan oleh semua kumpulan, terdapat perbagai gelagat seperti sayu, hiba, simpati dan sedih terhadap golongan anak-anak yatim ini yang sebenarnya amat mengidamkan kasih sayang seorang ibu atau bapa dalam diri mereka. Malahan, Dr Normaliza sendiri hampir menangis ketika tayangan multimedia tentang anak yatim tersebut dipersembahkan, tetapi beliau sengaja batuk-batuk dan kadang-kadang bergurau untuk menyembunyikan kesedihan yang dirasainya itu. (Macamlah budak-budak kelas tak tahu Dr hendak menangis......ehehehe).

Pada permulaan kelas ini iaitu pada minggu pertama, saya telah mempelajari ilmu tentang e-majalah. Sebelum membuat proses e-majalah tersebut, kami satu kelas telah diarahkan supaya membina sebuah kumpulan yang hanya diberi masa beberapa minit untuk membentuknya. Seronok juga kerana walaupun dalam keadaan tertekan mencari ahli kumpulan, tetapi keadaan kelam-kabut dengan adanya aksi tarik menarik serta promote diri untuk berebut masuk ke kumpulan telah menjadikan suasana dalam kelas menjadi huru-hara tetapi seronok.he. Seperti yang dijangka, apabila sudah membentuk satu kumpulan, mesti ada tugasan punyalah. Maka, pada minggu kedua, kami telah diberikan tugasan yang boleh tahan juga peningnya. setiap kumpulan akan diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan sebelum kelas berakhir.
Secara jujurnya pada permulaan kelas ini, saya masih lagi kabur terhadap jenis aspek apakah yang akan dipelajari tentang e-majalah ini. Tetapi, setelah ianya dilakukan mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh Dr. Normaliza, barulah saya faham dengan sepenuhnya aspek apakah yang dikehendaki. Dalam tugasan e-majalah ini saya telah mempelajari ilmu tentang keseimbangan, kesesuaian, mudah, warna dan teks. Dalam pembuatan majalah ini, sedikit sebanyak saya mendapat pengalaman teknik tentang pembuatan majalah. Pada awalnya, saya menjangkakan bahawa pembuatan ini mudah sahaja, tetapi apabila ketika membuatnya saya berasa amat tertekan apabila sukar untuk menemui gambar-gambar yang mempunyai ciri-ciri asas grafik yang diharapkan dalam majalah yang telah kami bawa seperti yang telah diarahkan, lebih-lebih lagi apabila peruntukan masa untuk menyiapkan tugasan ini amat singkat. Hal ini kerana, walaupun ianya dibuat secara berkumpulan, tetapi kurangnya kerjasama daripada ahli kumpulan menyukarkan lagi tugasan ini untuk disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Mungkin disebabkan ini merupakan tugasan kerja kumpulan yang pertama, maka keserasian antara kumpulan tidak wujud lagi ketika ini. Akan tetapi, lama-kelamaan keserasian antara kumpulan saya wujud dengan adanya sedikit demi sedikit kesedaran dan keperihatinan daripada ahli kumpulan. Walaupun ahli kumpulan saya kesemuanya adalah lelaki, tetapi ianya tidak membataskan kami untuk membuat tugasan yang diberikan oleh Dr. Normaliza dengan bagus dan menarik. Malahan kumpulan saya juga pernah diberi pujian disebabkan oleh hasil kerja kami yang menarik. Apabila keserasian antara ahli dalam kumpulan saya mula wujud, kami amat tidak berpuas hati apabila Dr. Normaliza telah memasukkan ahli baru kepada kumpulan kami. Kami bukannya tidak menyukai ahli bari ini, tetapi cara disiplin ahli ini yang sememangnya kami ketahui bermasalah dari semester sebelum-sebelumnya lagi menyebabkab kami tidak menyukai dia walaupun wajahnya lawa. Selain itu, ia juga telah menjejaskan nama tema bagi ahli kumpulan kami sebagai ‘Singgle Is Better’ apabila ahli baru perempuan telah memasuki kumpulan kami. Walaubagaimanapun, kami tetap menerimanya sebagai keputusan yang positif dan kami menganggapnya sebagai cabaran dan gugaan yang perlu kami tempuhi sepanjang kursus ini bersama dengan ahli yang bermasalah ini.
Hal ini kerana, prinsip kami dalam kumpulan adalah ‘Happy Go Lucky”. Walau apa sahaja dugaan atau cabaran yang menimpa kepada kumpulan kami terutamanya ketika menjalankan tugasan, kami tetap akan melakukannya dengan perasaan seronok dan gembira walaupun pada dasarnya wujud tekanan dalam diri masing-masing. Sekurang-kurangnya dengan kehadiran ahli perempuan dalam walaupun Cuma seorang dalam kumpulan kami, kami akan menganggap dia sebagai penyeri dalam kumpulan kami walaupun secara hakikatnya kami tidak menyukainya.
Selain daripada tugasan dalam kelas yang penuh dengan tekanan, terdapat juga kelas tutorial yang dibimbing oleh Cik Alia dan boleh tahan juga banyak kerjanya dalam subjek ini. Kadang-kadang saya sampai menghantuk-hantukkan kepala atas meja akibat daripada tekanan kerja tugasan yang terlalu banyak. Mana tidaknya, bukannya subjek ini sahaja yang kena ambil semester ini, tetapi banyak lagi subjek yang ada tugasan yang perlu disiapkan lebih-lebih lagi apabila projek ilmiah yang masih banyak lagi hendak dibuat. Akan tetapi, dengan berkat kesabaran yang tinggi, secara perlahan-lahan dapat juga saya menangkis segala tekanan perasaan yang membara ini dengan penuh tenang sebagai seorang yang normal dan waras. Setidak-tidaknya tekanan yang dihadapi ini tidaklah sampai boleh menjadikan diri kita gila atau tidak waras.heeh.
Walaubagaimanapun, melalui pembelajaran dalam kelas tutorial ini, saya telah mendapat pelbagai kemahiran dalam penggunaan komputer yang sebelum ini saya memang tidak tahu langsung untuk membuatnya. Dalam kelas tutorial, kami terpaksa membuat beberapa tugasan yang perlu dihantar dengan sempurna dan memuaskan. Malahan sebelum submid tugasan tersebut, wajib mendapat kelulusan daripada Cik Alia terlebih dahulu, barulah tugasan tersebut boleh dihantar kepada Dr.Normaliza. Diantara pelan pengajaran amali yang diberikan kepada kami adalah seperti tugasan dan persembahan power point (minggu 2 hingga minggu 4), penghasilan kalender 2009 ( minggu 5 hingga minggu ke-8), merekabentuk “website” berdasarkan papan cerita (minggu 8 hingga minggu 11) dan akhir sekali adalah penghasilan blog pada minggu 12 hingga minggu 13. kesemua tugasan ini perlu disiapkan dan dihantar pada tarikh yang ditetapkan dan sekiranya lewat, markah tugasan akan ditolak. Tension betul, penat-penat buat kena tolak pulak.heeh. tapi nasib baik bukan saya.hehe..
Minggu kedua lagi sudah bermulanya kelas tutorial yang penuh dengan dramatik ini. Kenapa saya berkata begitu? Yelah mana tidaknya, dalam kelas tutorial juga Cik Alia telah menetapkan peraturan yang sama dilakukan oleh Dr. Normaliza ketika kelas kuliah. Malahan, sesiapa yang datang lewat juga terpaksa berdiri ditepi pintu kerana lewat. Saya juga terpaksa terkejar-kejar antara kelas dengan solat maghrib untuk pergi ke kelas dengan lebih awal.
Tetapi, lama – kelamaan saya merasakan Cik Alia kelakar juga orangnya. Ketika kelas senyap dan bosan, dia cuba untuk membuat lawak walaupun kadang-kadang lawaknya itu tidak dilayan oleh kitorang.hihi. walau bagaimanapun, setidak-tidaknya dia mencuba untuk meredakan kami dalam kelas yang ketika dalam berperasaan tension membuat tugasan. Tapi, dia memang comel orangnya.ehhe.
Minggu kedua dalam kelas tutorial saya telah mempelajari tentang cara-cara atau teknik meletakkan gambar-gambar serta teks untuk diletakkan dan dipersembahkan dalam power point. Tugasan ini dilakukan dan perlu disiapkan selama 2 minggu. Tugasan ini sedikit sebanyak dapat memahirkan lagi diri saya dalam penggunaan power point. Walaupun penggunaan dalam power ini sudah lama saya tahu, tetapi sebenarnya terdapat banyak lagi fungsi persembahan dalam mikrosoft ini yang saya tidak tahu seperti teknik pergerakan gambar, kemasukan video dan muzik dan lain-lain lagi. Tugasan power point ini telah dipersembahkan dan terus diberikan markah oleh Cik Alia pada minggu ke-4. Dalam minggu persembahan hasil kerja power point pada minggu tersebut, saya berasa sedikit kecewa kerana slot video yang telah saya masukkan dalam persembahan power point tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik (tersekat-sekat), maka ia sedikit menjejaskan persembahan power point yang telah saya hasilkan walaupun seni asas grafik yang telah saya terapkan dalam persembahan tersebut amat menarik dengan penggunaan gambar dan teks yang amat sesuai disertakan dengan pergerakan gimik yang sudah pasti dapat menebeliakkan penonton yang melihatnya yang bersesuaian dengan tema tajuk yang saya pilih iaitu ‘Isu Mat Rempit Semakin Berleluasa Dalam Negara”. Disamping itu juga, saya dapat menyokong seruan kerajaan terhadap pembanterasan gejala mat rempit yang semakin berleluasa dalam negara kita melalui penghasilan persembahan power point saya tersebut.hehe.
Selepas selesai tugasan persembahan power point, wujud pula satu bebanan tugasan yang lebih mencabar pada minggu ke- 5 iaitu penghasilan kalender. Dalam penghasilan kalender, software adobe photoshop diperlukan untuk menghasilkan kalender tersebut. Pada mulanya saya hampir putus asa kerana saya tiada langsung pengalaman dalam penggunaan adobe photoshop tersebut. Walaupun pada minggu tersebut Cik Alia telah mengajar sedikit demi sedikit tentang penggunaannya, tetapi saya masih lagi tidak dapat memahaminya dan hampir berputus asa. Tetapi lama-kelamaan, hasil usaha dengan bertanya kepada rakan-rakan yang lebih mahir, saya menjadi lebih mahir dan semakin lama saya berasakan semakin seronok apabila dapat mengeedit gambar, merekabentuk gambar, mengubahsuai wajah dan banyak lagi rupanya kegunaan dan kelebihan dalam adobe photoshop tersebut. Tugasan ini nampak mudah, tetapi ia sebenarnya memerlukan penelitian dan ketekunan ketika membuatnya kerana terdapat banyak layer yang perlu dipilih dengan teliti sekiranya ingin mengubahsuai atau mengedit hasil kerja tersebut. Lama-kelamaan saya menjadi semakin seronok, akan tetapi akibat daripada keasyikan membuat tugasan kalender ini, saya secara tidak sengaja telah mengabaikan tugasan subjek lain selama 3 minggu. Yelah, dalam kalender mesti ada bulan, manakala dalam sebulan ada 12 bulan dan dalam 12 bulan ada 365 hari. Jadi, ketekunan dan perhatian penuh terpaksa dilakukan sehingga tidak sedar telah mengabaikan tugasan bagi subjek yang lain. Walaubagaimanapun tugasan membuat kalender meja ini telah memberikan pengalaman baru yang paling berharga kerana saya berasa amat berpuas hati dengan hasil kerja saya setelah ianya dicetak. Hmmm, boleh tahan cantik jugak.eheehhee...Sekurang-kurangnya ianya menjadi pengalaman hasil kerja yang paling berjaya dan berharga kerana sebelum ini tidak pernah pun terfikir untuk membuat kalender sendiri, tetapi dalam kursus ini ianya telah tercipta dengan adanya hasil kerja kita sendiri walaupun terpaksa mengorbankan beberapa ringgit (Mahal Jugak ler...heeh) untuk menghasilkan tugasan kalender tersebut. Sekurang-kurangnya dapat juga pujian daripada Cik Alia.Uhh....So Sweet...Thehehehe.
Selepas selesai penghantaran kalender kaki, terdapat lagi tugasan yang perlu dilakukan iaitu penciptaan dalam merekabentuk “Website” berdasarkan papan cerita. Bentuk papan cerita yang perlu dimasukkan dalam pembinaan website ini adalah berkaitan dengan diri kita sendiri seperti biodata diri, taraf pendidikan, gambar-gambar kenangan, hasil karya dan lain-lain lagi. Hasil papan cerita haruslah kreatif dan mengikut kreativiti sendiri tanpa meniru hasil kerja orang lain. Cik Alia sememangnya seorang yang pakar dan mudah untuk mengetahui sekiranya terdapat website yang sama dengan orang lain. Maka, dengan ketegasan yang sememangnya ada dalam dirinya, dia akan menyuruh membuatnya semula. Hui......garang betul Cik Alia ni...ehehe. Kebanyakan pelajar dalam kelas tutorial sebelah malam tidak mengetahui bagaimana untuk memulakan pembinaan website. Al-maklumlah, sebelum ini tidak pernah pun terfikir untuk memcipta website sendiri.he. Maka, setelah Cik Alia memberikan sedikit briefing cara-cara pembuatan website, barulah saya tahu rupa-rupanya untuk membuatnya kita perlulah menggunakan mikrosoft frontpage. Mula-mula guna mikrosoft tersebut memang agak pening juga lah. Tetapi setelah diajar sedikit demi sedikit oleh Cik Alia dan bantuan rakan kelas yang agak mahir, akhirnya saya dapat juga menyelesaikan tugasan merekebentuk website ini dengan penuh kreatif tanpa meniru hasil kerja orang lain. Hebat juga saya kan.hehe. Penghasilan website yang saya reka sendiri sememangnya tidak pernah saya jangkakan seumur hidup dan saya amat berpuas hati pada diri sendiri kerana berjaya menyelesaikan tugasan ini dengan baik.
Akhirnya, dengan rasa penuh lega sudah sampai ke tugasan pembinaan blog iaitu tugasan yang terakhir. Dalam penghasilan blog ini, saya tidaklah terlalu tension sangat kerana sebelum ini saya pernah membina blog sendiri tetapi akibat sudah lama terabai, blog tersebut telah dinyahaktifkan.huhu. Tema bagi tugasan blog ini adalah tokoh sastera seperti yang diarahkan oleh Cik Alia. Kami semua terpaksa menemubual sekurang-kurangnya seorang tokoh sastera dan mengambil segala maklumat yang diperolehi terhadap tokoh sastera tersebut untuk dimuatkan dalam blog. Mula- mula, memang agak tension jugalah kerana terpaksa menemubual lah pulak. “Banyak lagi kerja lain yang tidak siap siap lagi ha”. (keluh saya). Walaubagaimanapun dengan rasa penuh dedikasi saya kuatkan juga hasrat untuk menyiapkan tugasan yang terakhir ini dengan sempurna walaupun secara terpaksa.heeh. Akhirnya saya berjaya menemuramah seorang tokoh yang sememangnya berjiwa semangat sastera dan juga pakar dalam bidang semantik dan pragmatik yang juga merupakan pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu iaitu Dr. Zaitul Azma Binti Zainon Hamzah dan akhirnya saya berjaya juga menyiapkan tugasan blog dalam masa yang ditetapkan. Puas rasanya apabila kita memounyai blog yang kita boleh kongsi sama-sama untuk dibaca oleh orang lain. Rasa bangga pun ada.hehe.
Apa yang dapat saya simpulkan dalam penceritaan ketika dan kalimat ini adalah, sebenarnya hidup kita sememangnya perlu dilatih dari awal lagi dan memerlukan tekanan dalam diri terutama bagi pelajar Universiti yang bakal menempuhi alam pekerjaan lebih-lebih lagi dalam kegawatan ekonomi dunia pada masa kini yang semestinya penuh dengan cabaran dan pancaroba. Maka, penerapan suasana tertekan dalam subjek BBM 3410 yang dilakukan oleh Dr Normaliza sebenarnya amat berguna kepada kita semua untuk digunakan ketika menempuh alam pekerjaan kelak. Sekurang-kurangnya cara yang dilakukan oleh Dr Normaliza dan Cik Alia kepada kita semua dapat kita serap sebagai ilmu atau pengetahuan yang berguna untuk kita bersedia lebih awal agar ketika sudah bekerja kelak kita tidak mudah menggelabah atau terlalu tertekan apabila wujud cabaran atau dugaan yang menimpa diri kita nanti.
Akhir sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih tidak terhingga kepada Dr Normaliza dan Cik Alia di atas bimbingan dalam kursus BBM 3410 sepanjang semester ini dan saya akan doakan agar hidup mereka akan lebih berjaya dalam proses membimbing dan membentuk keperibadian mahasiswa untuk menjadikannya lebih intelektual dan bermutu seterusnya laku dalam pasaran kerja kelak. Saya ingin memohon maaf di atas segala kesalahan terkutuk, termarah dan terlepas kata sekiranya ada dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Jasamu akan ku kenang sampai bila-bila. Sekian.